BENG en EPG

Voor alle nieuwbouw, zowel woningbouw als utiliteitsbouw, geldt dat de vergunningaanvragen vanaf 1 januari 2020 moeten voldoen aan de eisen voor bijna energieneutrale gebouwen (BENG). BENG vloeit voort uit het Energieakkoord voor duurzame groei en uit de Europese richtlijn EPBD.

De nieuwe BENG-eisen zijn een aanscherping ten opzichte van de huidige EPC (energieprestatiecoëfficiënt)-eisen. In ons nationale energieakkoord, geeft de Nederlandse overheid aan dat alle gebouwen in 2020 "bijna energieneutraal" moeten zijn. De huidige EPC-berekening is in deze tijd niet meer geschikt om een juiste uitslag te geven over een gebouw omdat alle energiemaatregelen tot 1 dimensieloos getal leiden. Deze rekenmethode levert daarom weinig inzicht in de manier waarop de energieprestatie is behaald.

Eerst energiebehoefte beperkende maatregelen nemen, dan verder kijken

Duurzamer en slimmer is het om te allen tijde eerst de energiebehoefte te beperken, met bijv. goede (gevel-/vloer-/dak)isolatie dan om een gebouw uit te rusten met zonnepanelen of vol te proppen met allerlei installaties, zonder aan goede isolatie te denken.....

De nieuwe BENG-methode wordt uitgedrukt in drie indicatoren, die alleen betrekking hebben op gebouwgebonden energiestromen (dus geen electriciteit voor huishoudelijke apparaten als bijv. de keukenmachine of de laptop). Ook verlichting wordt bij woningbouw buitenb beschouwing gelaten. 

Elke indicator heeft een eis die varieert naar soort gebouw (woning, utiliteit, onderwijsgebouw en gezondheidsgebouw). Voor alle soorten geldt dat minimaal 50% van het gebouwgebonden energiegebruik afkomstig moet zijn van duurzame bronnen. 

 

BENG indicator1: Energiebehoefte

De hoeveelheid energie die een gebouw nodig heeft, uitgedrukt in kWh per m2 gebruiksoppervlakte per jaar.

BENG indicator 2: Primair energiegebruik

De hoeveelheid fossiele brandstof in kWh per m2 gebruiksoppervlakte per jaar die nodig is voor verwarming, koeling, warm water en installaties voor netstroom. 

BENG indicator 3: Aandeel hernieuwbare energie

Het percentage hernieuwbare energie van het totale energiegebruik. Zonnepanelen, zonneboiler, bodemenergie, omgevingswarmte, biomassa etc. 

Bron: RVO en Stichting Passief Bouwen. Meer informatie over BENG op de RVO website

 

Energieprestatieberekening

Voor de nieuwbouw van woningen en (utiliteits)gebouwen worden wettelijke minimumeisen gesteld aan de energieprestatie. Deze worden aangeduid als energieprestatiecoëfficiënt en zijn opgenomen in het bouwbesluit. Inmiddels zijn deze eisen behoorlijk aangescherpt. De energieprestatie-eis van een nieuw te bouwen object vormt daarom steeds vaker de basis voor het verdere advies- en ontwerptraject. Bij het bepalen van de ontwerpuitgangspunten en systeemkeuzes zal daarom steeds moeten worden getoetst of nog wordt voldaan aan de minimale vereiste energieprestatie. Dit proces vraagt om gedegen kennis op het gebied van bouwfysica en installatietechniek.

Bij Van Duin Installatie Management wordt gewerkt met de meest uitgebreide Energie Prestatie software. Dit betekent dat wij met de combinatie van kennis, ervaring en berekeningssoftware in staat zijn om op nauwkeurige wijze de energieprestatie te bepalen. Bij het bepalen van de basisvoorzieningen streven wij ernaar om met minimale middelen te voldoen aan de vereiste energieprestatie. Daarnaast kunnen wij diverse (duurzame) varianten doorrekenen die geheel zijn afgestemd op de wensen en mogelijkheden van u als klant.

In 2011 is de nieuwe norm NEN 7120 gepubliceerd (ook wel NEN EPG genoemd). Deze norm bevat bepalingsmethoden voor woningen en utiliteitsbouw voor nieuwbouw en in een later stadium voor bestaande bouw.

  • NEN 7120:2011 Energieprestatie van gebouwen
    Bepalingsmethode, vervangt de huidige normen voor de bepaling van energieprestaties van gebouwen, NEN 5128 en NEN 2916. Met de publicatie van NEN 7120 begint volgens het Nederlandse normalisatie-instituut een nieuw tijdperk voor de energieprestatie van gebouwen. 

Van Duin Installatie Management hanteert deze norm voor nieuwe gebouwen, maar wij kunnen in de overgangsfase ook rekenen volgens de voorgaande normen. Dit is handig o.a. bij controleberekeningen/herberekeningen van reeds gemaakte EPC berekeningen. 

  • NEN 7120 en het Energielabel voor woningen
    Op termijn zal er meer vraag komen naar Energielabels voor woningen. En ook voor nieuwbouwwoningen zal het Energielabel steeds vaker worden gevraagd. Wij kunnen desgewenst de Energieprestatieberekening in later stadium gebruiken als basis voor het Energielabel. Handig om dit vooraf te bespreken.